Public procurement

This section is only available in English; all data uploaded in the present section shall be provided in English.

No of the announcementDate of publicationBeneficiaryProject code (Project number/Project id from the eMS system - eg: ROHU-325) ContactObject of the procurementDeadline for submission of documentationEstimated amount (national currency)Link to announcement
Servicii de traducere in cadrul proiectului Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - Colțul de natură” (ROHU-14)04/16/2018MUNICIPIUL SALONTAROHU-14MUNICIPIUL SALONTA, Str. Republicii nr.1, Salonta, Jud.Bihor , Romania. Patricia Ivanciuc; tel.: +40 359 409730

Servicii de traducere in cadrul proiectului Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta-Békéscsaba - Colțul de natură” (ROHU-14)
Condiții contract:
-Cantitati: Aproximativ 400 de pagini de traducere si aproximativ 150 de ore de interpretare;
-Plata serviciilor se va efectua in tranșe, în urma prestării etapizate a serviciilor și a depunerii unor procese-verbale de recepție a serviciilor acceptate de beneficiar. Ulterior, se vor depune facturi aferente serviciilor prestate, care vor fi achitate în maxim 30 de zile de la emiterea facturii.

Condiții participare:
1.Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. In acest sens se va depune Certificat constatator ONRC.
2.Ofertantii trebuie sa depuna autorizare de traducător/interpret pentru limba română, limba maghiară şi limba engleză;
3.Nu se acceptă oferte de la operatori economici cu acționari/asociati comuni. Astfel de oferte vor fi respinse.
Ofertantii trebuie sa detina un certificat valid in sistemul electronic de achizitii publice. Ofertantul va prezenta dovada detinerii unui cont valid de SEAP, prin prezentarea ofertei inscrise in propriul catalog de SEAP, sub denumirea Servicii de traducere (ROHU-14), pana cel târziu la data de 18.04.2018. La sectiunea de descriere a serviciului ofertantul va mentiona: “Serviciile vor fi prestate in conformitate cu cerintele mentionate in cadrul anuntului de publicitate nr. 2382/16.04.2018 si a celor mentionate in cadrul caietului de sarcini anexa la anuntul de publicitate”.

Pentru mai multe detali va rugam sa consultati link-ul de mai jos, unde veti gasi anuntul de publicitate si caietul de sarcini.

04/18/201831.335,13 RON fara TVAhttps://salonta.net/ro/achizitii-publice/
2382/16.04.2018 Translation services within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)04/16/2018MUNICIPIUL SALONTAROHU-14SALONTA, Republicii street no.1, Bihor, Romania. Patricia Ivanciuc; phone.: +40 359 409730

Translation services within the project "Conservation, protection and promotion of natural values in the Salonta-Békéscsaba cross-border area - The Nature Corner" (ROHU-14)
Contract terms:
- Approximately 400 pages of translation and approximately 150 hours of interpretation;
- The service fee will be made in installments, after the phased service rendering and the submission of minutes of reception of services accepted by the beneficiary. Subsequently, invoices will be deposited for the services rendered, which will be paid within 30 days from the issuance of the invoice.
For more details please check the link below, where you will find the advertisement and the notebook of tasks!

04/18/201831.335,13 RON fara TVAhttps://salonta.net/ro/achizitiipublice/
1. Quote request for preparing of feasibility study04/12/2018Municipality of BékésROHU-14gal.andras@bekesvaros.hu; 5630 Békés, Petőfi utca 2.

Preparing feasibility study for the whole project of „Conservation, protection and promotion of the natural values from the Salonta-Békéscsaba crossborder area” of Békés. Relating to:
1. Békés-Dánfok Visitor Center and gene preservation park, cultivation of unique protected species for gene conservation purposes. 25.1556 hectares.
2. The creation and renovation educational trail with the presentation of the protected plant and animal species included in the application together with the Élővíz-csatorna (Ó-Fehér-Körös) nature conservation areas. 11.4769 hectares.
3. Presentation of the protected NATURA 2000 areas of the Kettős-Körös River by presenting the species living there. 494.6718 hectares.
4. Visiting and preserving unique protected areas. 2,7871 hectares.

04/17/20183.000.000 HUF