AXE PRIORITARE

Axa prioritară 1: Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor

AP 1 are ca scop cooperarea transfrontalieră pentru protejarea şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi a resurselor, cooperare realizată prin două priorităţi de investiţii selectate, fiecare având un obiectiv specific.

Obiectiv specific 1.1: Un management îmbunătățit al calității râurilor transfrontaliere și apelor subterane
Acest obiectiv specific corespunde Priorităţii de investiţii 6/b, Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe.

Tipurile de acțiuni eligibile pentru finanţare, includ, printre altele:

 • Protecția și utilizarea bazinelor hidrografice transfrontaliere
 • Dezvoltarea sistemelor de monitorizare, informare, prognoză și management privind calitatea și cantitatea apei
 • Identificarea surselor de poluare și a măsurilor necesare pentru reducerea poluării apelor
 • Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, cu referire doar la intervenții la scară mică ce demonstrează un clar impact transfrontalier
 • Prevenirea și reducerea impactului negativ al poluărilor semnificative a apelor produse de inundații, colectarea și utilizarea surplusului de apă, măsurători pentru reducerea riscurilor de inundații
 • Activități de pregătire (inclusiv studii), organizarea unor acțiuni de diseminare în teren, schimburi de bune practici, dezvoltarea de rețele, organizarea de instruiri, ateliere și seminarii comune, precum și a unor acțiuni de creșterea gradului de conștientizare a populației locale

Obiectiv specific 1.2: Utilizarea durabilă a patrimoniului natural, istoric și cultural în zona eligibilă
Acest obiectiv specific corespunde Priorităţii de investiţii 6/c, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Tipurile de acțiuni eligibile pentru finanţare, includ, printre altele:

 • Elaborarea unor studii, strategii, planuri etc. în domeniul conservării, dezvoltării și utilizării moștenirii culturale/naturale
 • Instruire și campanii de creștere a conștientizării cu privire la protecția, promovarea și dezvoltarea moștenirii naturale și culturale
 • Înființarea unor platforme transfrontaliere, a unor grupuri și rețele orientate înspre salvgardarea moștenirii naturale și culturale comune
 • Imbunătățirea stării de conservare a monumentelor și clădirilor care fac parte din moștenirea naturală sau culturală a zonei (de exemplu biserici, castele, muzeuri, teatre, parcuri naturale, arii naturale protejate)
 • Conservarea, promovarea și dezvoltarea moștenirii culturale intangibile
 • Digitalizarea și realizarea disponibilității online a moștenirii culturale, folosirea suporturilor digitale în educație, documentare, turism, jocuri, etc., pentru a promova industriile creative
 • Conservarea valorilor naturale
 • Dezvoltarea, reconstrucția și promovarea facilităților culturale care protejează moștenirea culturală a zonei eligibile
 • Conservarea și întreținerea parcurilor naturale și naționale, rezervelor naturale și altor zone protejate, salvgardarea biodiversității
 • Crearea unor rute tematice
 • Imbunătățirea accesibilității la patrimoniul natural și cultural (construirea, actualizarea/modernizarea drumurilor și asigurarea accesibilității cu bicicleta)
 • Promovarea și utilizarea potențialului patrimoniului cultural/natural prin investiții în infrastructura turistică sustenabilă

Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor

AP 2 are ca scop cooperarea în domeniul accesibilității transfrontaliere, cooperare realizată prin două priorităţi de investiţii selectate, fiecare având un obiectiv specific.

Obiectiv specific 2.1: Accesibilitate transfrontalieră îmbunătățită prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura RTT (TEN-T)
Obiectivul specific 2.1 corespunde Priorităţii de investiţii 7/b, Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura RTT, inclusiv nodurile multimodale.

Tipurile de acțiuni eligibile pentru finanţare, includ, printre altele:

 • Pregătirea unor investiții specifice: elaborarea de studii, analize, studii de fezabilitate, planuri tehnice, obținerea autorizațiilor necesare/certificate/aprobări/licențe

OBS: Pentru investițiile referitoare la astfel de studii, trebuie să existe o probabilitate mare ca acestea să fie implementate, prin identificarea surselor posibile de finanțare. Ele trebuie să fie de asemenea parte componentă a planurilor strategice privind transportul în zona eligibilă.

 • Construirea, upgradarea/modernizarea drumurilor cu impact transfrontalier, furnizând sau îmbunătățind accesul direct al nodurilor secundare și terțiare la rețeaua centrală sau globală RTT și infrastractura conexă (luând în considerare de asemenea îmbunătățirea condițiilor și siguranței bicicliștilor, unde este posibil)

Obiectiv specific 2.2: Creșterea procentului de pasageri care folosesc forme de transport durabile – cu emisii reduse de carbon și nivel redus de zgomot –pentru deplasarea transfrontalieră
Obiectivul specific 2.2 corespunde Priorităţii de investiţii 7/c, Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile.

Tipurile de acțiuni eligibile pentru finanţare, includ, printre altele:

 • Pregătirea unor investiții particulare: elaborarea de studii, analize, concepte, documentație tehnică / design, elaborarea unor recomandări cu privire la obstacolele administrative legale care îngreunează mobilitatea transfrontalieră

OBS: Pentru investițiile referitoare la astfel de studii, trebuie să existe o probabilitate mare ca acestea să fie implementate, prin identificarea surselor posibile de finanțare. Ele trebuie să fie de asemenea parte componentă a planurilor strategice privind transportul în zona eligibilă

OBS: În ceea ce privește îmbunătățirea transportului feroviar, programul – având un buget relativ limitat – poate doar funcționa  doar ca un catalizator pentru investiții din alte surse (programe operaționale principale din cele două țări), prin sprijinirea etapei pregătitoare (studii de fezabilitate, proiecte tehnice) în vederea dezvoltării infrastructurii feroviare între cele două țări

 • Dezvoltarea unui sistem de transport transfrontalier inteligent, unui sistem de informare pentru pasageri, un program online, e-ticketing, aplicaţii pentru mobil, sisteme de tarifare comune
 • Dezvoltarea și integrarea unor servicii de transport public transfrontalier
 • Investiții în infrastructura legată de transportul public (de exemplu, vehicule cu emisii scăzute, autobuze)
 • Soluții inovatoare pentru a îmbunătăți transportul public transfrontalier și a reduce emisiile legate de transport
 • Schimburi de bune practici, ca parte a unor proiecte complexe ce contribuie la obiectivul specific
 • Construirea, modernizarea drumurilor, rutelor și benzilor pentru biciclete, prin utilizarea elementelor de infrastructură existente, unde este cazul (de exemplu, diguri, drumuri agricole etc.)

Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere

AP 3 are ca scop cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă, cooperare realizată printr-o prioritate de investiţii selectată, având un obiectiv specific.

Obiectiv specific 3.1: Creșterea ocupării forței de muncă în cadrul zonei eligibile
Acest obiectiv specific corespunde Priorităţii de investiţii 8/b, Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. Acţiunile care urmează să fie sprijinite pot diferi de la teritoriu la teritoriu, exemplele putând include:

 • Ameliorarea mediului de afaceri, consolidarea ocuării forței de muncă și cooperării bazate pe avantaje reciproce, dezvoltarea unor facilităţi care să permită vânzările transfrontaliere ale produselor locale
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii transfrontaliere a unor facilităţi de importanţă majoră cu scopul de a consolida economia locală şi ocuparea forţei de muncă prin amenajarea şi reconstrucţia drumurilor.
 • Consolidarea cooperării între actorii locali de pe piaţa forţei de muncă, cu scopul de a îmbunătăţi corelația dintre cererea și oferta forţei de muncă şi situaţia ocupării forţei de muncă a teritoriului eligibil.

Tipurile de acțiuni eligibile pentru finanţare, includ, printre altele:

 • Pregătirea unei strategii de dezvoltare integrate şi a unor planuri de acţiune1 în teritoriile specifice (identificarea potenţialului endogen şi a necesităţilor în ceea ce priveşte infrastructura de dezvoltare cu scopul de a intensifica ocuparea forţei de muncă), pentru a unifica acţiunile planificate.

De asemenea, pe baza strategiilor pot fi imlementate şi alte tipuri de acţiuni care vizează:

 • Implementarea unor inițiative de ocupare a forţei de muncă în zonele transfrontaliere, colaborarea transfrontalieră între părţile interesate de pe piaţa forţei de muncă (de exemplu, centre de ocupare a forţei de muncă, instituţii de formare, parteneri sociali şi ONG-uri)
 • Acţiunile specifice care să faciliteze crearea de produse/servicii locale şi a infrastructurilor conexe, bazate pe potenţialul local
 • Creșterea ocupării forței de muncă, prin îmbunătățirea mediului de afaceri prin măsuri de dezvoltare integrată
 • Acțiuni de scădere a efectelor datorate schimbărilor climatice, prin dezvoltarea unor aptitudini verzi și a unor oportunități de locuri de muncă verzi în sectoarele bazate pe potențialul local
 • Înființarea unor rețele comune, schimburi de bune practici, care au un efect demonstrabil de atingere a indicatorilor acestei priorități de investiție
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii transfrontaliere în teritoriile specifice selectate prin construirea, îmbunătăţirea/modernizarea drumurilor cu impact transfrontalier

Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății

AP 4 are ca scop cooperarea în domeniul serviciilor de sănătate, cooperare realizată printr-o prioritate de investiţii selectată, având un obiectiv specific.

Obiectiv specific 4.1: Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite
Obiectivul specific 4.1 corespunde Priorităţii de investiţii 9/a, Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare.

Tipurile de acțiuni eligibile pentru finanţare, includ, printre altele:

 • Investiţii în domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate şi necesare prevenţiei
 • Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor necesare serviciilor de sănătate, organizarea de instruiri cu privire la utilizarea noilor echipamente de către personal
 • Acţiuni promoționale pentru realizarea screening-urilor de sănătate şi a furnizării de informaţii pentru prevenirea și diagnosticearea bolilor cu frecvență crescută în domeniul prevenţiei bolilor frecvente
 • Acţiuni cu scopul de îmbunătăţire a accesului grupurilor dezavantajate la infrastructura de sănătate
 • Schimb de experienţă (know-how) şi activităţi de consolidare a capacităţilor (cursuri de instruire, ateliere de lucru, conferinţe, stagii)
 • Dezvoltare armonizată a serviciilor specializate
 • Dezvoltarea infrastructurii telemedicale şi de e-sănătate pentru diagnostic şi tratament, cu scopul de a realiza un sistem mai bun de informare a pacientului şi pentru a reduce inegalităţile existente în domeniul sănătăţii în ceea ce priveşte accesul la serviciile de sănătate
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii transfrontaliere a serviciilor de sănătate, prin construcţia, îmbunătăţirea/modernizarea drumurilor cu impact transfrontalier impact

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor

AP 5 are ca scop cooperarea în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor, cooperare realizată printr-o prioritate de investiţii selectată, având un obiectiv specific.

Obiectiv specific 5.1: Gestionare îmbunătățită a dezastrelor și riscurilor transfrontaliere
Acest obiectiv specific corespunde Priorităţii de investiţii 5/b, Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor.

Tipurile de acțiuni eligibile pentru finanţare, includ, printre altele:

 • Stabilirea şi implementarea standardelor armonizate şi a sistemelor pentru o mai bună prognozare şi gestionare a riscurilor naturale şi antropice în zona eligibilă a frontierei
 • Amenajarea teritoriului în regiunile cu nivel de risc natural ridicat şi mediu
 • Crearea unor instrumente integrate armonizate destinate prevenirii şi diminuării riscurilor, pentru oferirea unui răspuns comun pentru situaţii de urgenţă
 • Dezvoltarea la nivel regional a infrastructurii transfrontaliere în domeniul pregătirii pentru situaţii de urgenţă
 • Schimb de experienţă în domeniul prevenirii şi gestionării eficiente a riscurilor în zona transfrontalieră
 • Activităţi de sensibilizare orientate spre grupuri specifice
 • Elaborarea unor hărţi detaliate şi a unor baze de date care indică riscurile naturale şi tehnologice
 • Achiziţionarea unor vehicule speciale, a echipamentelor şi materialelor pentru serviciile publice de intervenţie urgenţă
 • Achiziţionarea de echipamente pentru măsurarea/monitorizarea parametrilor de mediu
 • Elaborarea unor strategii comune, planuri de acțiune privind prevenirea riscurilor şi gestionarea acestora
 • Stabilirea unor norme/legi şi protocoale comune cu privire la prevenirea riscurilor şi gestionarea situaţiilor de forţă majoră

Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni

AP 6 are ca scop cooperarea între instituții și cetățeni, cooperare realizată printr-o prioritate de investiţii selectată, având un obiectiv specific.

Obiectiv specific 6.1: Intensificarea cooperării transfrontaliere durabile a instituțiilor și comunităților
Obiectivul specific corespunde Priorităţii de investiţii 11/b, Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

a) Cooperarea pentru instituții

Tipurile de acțiuni eligibile pentru finanţare, includ, printre altele:

 • Analizarea cadrului de reglementate în diferite domenii și propunerea unor soluții și acțiuni pentru a armoniza reglementările relevante
 • Inițiativele care vizează reducerea sarcinilor administrative privitoare la activitățile transfrontaliere ale persoanelor, întreprinderilor și altor organizații
 • Evaluarea nevoilor, identificarea condițiilor juridice, sociale și economice, precum și a obstacolelor existente în calea furnizării în comun a serviciilor
 • Elaborarea și introducerea unor modele de cooperare instituțională
 • Dezvoltarea capacității administrației publice regionale și locale în vederea facilitării participării mai active la cooperarea transfrontalieră
 • Consolidarea capacității instituționale și promovarea legislației UE prin cursuri de instruire, acțiuni de diseminare
 • Activitati cu accent pe îmbunătățirea serviciilor transfrontaliere, dezvoltarea unor lucrări de mică amploare și echipament

Se propune ca, în loc de inițiative de cooperare de tip ”one-off”, să fie susținute proiecte care promovează cooperarea de lungă durată.

b) Cooperarea pentru cetățeni

Tipurile de acțiuni eligibile pentru finanţare, includ, printre altele:

Inițiative comune la scară mică în domeniul sportiv, cultural sau al activităților recreative – evenimente culturale, spectacole, festivaluri, competiții sportive, cooperare extracuriculară a elevilor – programe de schimburi, instruiri promovând diversitatea culturală și tradițiile comune, cu scopul cooperării și creării unor rețele sustenabile.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram