PRIORITÁSI TENGELYEK

1. Prioritási tengely: Közös védekezés valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása

1. PT átfogó célja a határon átnyúló együttműködés a közös védekezés, valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása érdekében. Az együttműködés két kiválasztott beruházási prioritáson keresztül fog megvalósulni, amelyekhez egy-egy egyedi célkitűzés lett hozzárendelve.

1.1. Egyedi célkitűzés: A határmenti folyók és a felszín alatti víztestek továbbfejlesztett minőségvédelme:
Az 1.1. egyedi célkitűzés a 6/b beruházási prioritáshoz kapcsolódik - Befektetés a vízügyi ágazatba, az Unió környezetvédelmi közösségi vívmányai által támasztott követelményeknek való megfelelés érdekében, és eme követelményeken túlmutató befektetésekhez szükséges, a tagállamok által azonosított szükségletek meghatározása érdekében.

A jogosult intézkedések típusai között többek között az alábbiak szerepelnek:

 • A határon átnyúló vízgyűjtő területek védelme és kihasználása
 • A vízminőség és mennyiség figyelemmel követésének fejlesztése, információs, előrejelző és gazdálkodási rendszerek
 • A szennyező források azonosítása, a vízszennyezés csökkentését célzó szükséges intézkedések
 • A vízellátási rendszerek fejlesztése és modernizációja – csakis kis léptékű, egyértelmű határon átnyúló hatású beavatkozások
 • Az árvíz okozta jelentős vízszennyezések negatív hatásainak enyhítése, a víztöbblet összegyűjtése és felhasználása, mérések az árvízkockázatok csökkentésére
 • Előkészítéssel kapcsolatos feladatok (tanulmányokat is beleértve), terület-specifikus információ-terjesztési intézkedések, a legjobb gyakorlatok cseréje, hálózatok fejlesztése, közös műhelyek és szemináriumok szervezése, valamint a helyi lakosság tudatosságának növelését célzó intézkedések *

Megjegyzés: Ezek az intézkedések önálló tevékenységként nem támogathatók, csakis az egyedi célkitűzéshez hozzájáruló átfogó projektek részeként.

1.2. Egyedi célkitűzés: A természeti, történelmi és kulturális örökség fenntartható kihasználása a támogatható területen
Az 1.2. egyedi célkitűzés a 6/c beruházási prioritáshoz kapcsolódik - A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, támogatása és fejlesztése.

A jogosult intézkedések típusai között többek között az alábbiak szerepelnek:

 • Tanulmányok, stratégiák, tervek, stb. készítése a kulturális/természeti örökség megőrzése, fejlesztése és kihasználása témájában
 • A természeti és kulturális örökség védelmét, támogatását és fejlesztését célzó képzések, tapasztalatcserék és a tudatosságot növelő kampányok
 • A közös természeti és kulturális örökség védelmét és fejlesztését szolgáló új hálózati platformok és társulások kiépítése
 • A terület természeti, történelmi vagy kulturális örökségének részét képező műemlékek, épületek és területek megőrzésének fejlesztése (pl. templomok, várak, múzeumok, színházak, nemzeti parkok, természetvédelmi területek*)
 • Az immateriális kulturális örökség megőrzése, támogatása és fejlesztése 
 • A kulturális örökség digitalizálása, közzététele a világhálón, a digitalizált kulturális örökség felhasználása oktatási célokra, dokumentumfilmek, turisztikai alkalmazások, játékok, etc. készítéséhez a kreatív iparágak elősegítése érdekében
 • A természeti értékek megőrzés
 • A támogatható terület kulturális örökségét védő kulturális létesítmények fejlesztése, rekonstrukciója és támogatása
 • A nemzeti és természeti parkok, rezervátumok és más védett területek megőrzése és karbantartása
 • Tematikus utak létrehozása
 • A természeti és kulturális örökség hozzáférhetőségének növelése (építés, fejlesztés / az utak modernizációja és a kerékpárral való elérhetőség biztosítása)**
 • A kulturális/természeti örökségben rejlő lehetőségek támogatása és kihasználása fenntartható turisztikai infrastruktúrába történő beruházásokon keresztül

Megjegyzések:

* Lásd a SEA jelentés 4. térképét - A támogatható megyék védett területei.

** Útfejlesztési projektek különálló műveletekként nem támogathatók, csakis az egyedi célkitűzéshez hozzájáruló összetett projektek részeként.

2. Prioritási tengely: A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése

2. PT átfogó célja a határon átnyúló megközelíthetőség érdekében történő együttműködés, amely a két kiválasztott beruházási prioritáson keresztül fog megvalósulni, egy-egy egyedi célkitűzés hozzárendelése révén.

2.1. Egyedi célkitűzés: A másodlagos és harmadlagos csomópontok TEN-T infrastruktúrával történő összekapcsolásának eredményeképp a határon átnyúló területek könnyebb elérhetősége
A 2.1. egyedi célkitűzés a 7/b beruházási prioritáshoz kapcsolódik - A regionális mobilitás elősegítése a másodlagos és harmadlagos csomópontok TEN-T infrastruktúrával történő összekapcsolásán keresztül, multimodális csomópontokkal együtt.

A jogosult intézkedések típusai között többek között az alábbiak szerepelnek:

 • Tanulmányok, kutatások, elemzések, megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek kidolgozása, a szükséges jogosultságok / engedélyek / tanúsítványok / licencek megszerzése.

Megjegyzések: Az ilyen kutatásokhoz kapcsolódó beruházások esetében legyen kellő valószínűsége annak, hogy a finanszírozás lehetséges forrásainak azonosításával valósulnak meg. Emellett képezzék a közlekedéssel kapcsolatos stratégiai tervezés részét a támogatható területen.

 • A határon átnyúló hatással bíró olyan utak építése, fejlesztése / modernizációja, amelyek közvetlen kapcsolatot biztosítanak a másodlagos és harmadlagos csomópontok valamint a TEN-T törzshálózat vagy átfogó hálózat és a kapcsolódó infrastruktúra között, illetve javítják ezt (eközben szem előtt tartva a kerékpározás feltételeinek és biztonságának javítását, ahol lehetséges)

2.2. Egyedi célkitűzés: A határon átnyúló közlekedés fenntartható - alacsony széndioxid-kibocsátású, alacsony zajszintű - formáit használó utasok növekvő aránya
A 2.2. egyedi célkitűzés a 7/c beruházási prioritáshoz kapcsolódik - Környezetbarát (ezzel együtt alacsony zajszintű) és alacsony széndioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése, ideértve a belvízi utakat, a tengeri közlekedést, a kikötőket, multimodális összeköttetéseket és repülőtéri infrastruktúrát, a fenntartható regionális is helyi mobilitás támogatása érdekében.

A jogosult intézkedések típusai között többek között az alábbiak szerepelnek:

 • Különálló beruházások előkészítése: tanulmányok, elemzések, tervek, műszaki / tervdokumentáció kidolgozása, a határon átnyúló mobilitást akadályozó jogi adminisztratív szűk keresztmetszetekre vonatkozó ajánlások kidolgozása

Megjegyzések: Az ilyen kutatásokhoz kapcsolódó beruházások esetében legyen kellő valószínűsége annak, hogy a finanszírozás lehetséges forrásainak azonosításával valósulnak meg. Emellett képezzék a közlekedéssel kapcsolatos stratégiai tervezés részét a támogatható területen.

Megjegyzések: A vasúti közlekedés fejlesztését illetően a program - meglehetősen korlátozott pénzügyi keretei miatt - csak a más forrásokból származó beruházások kezdeményezését és előmozdítását tudja magára vállalni (pl. a két ország fő OP-i), a két ország közötti vasúti infrastruktúra fejlesztések előkészületi szakaszának (megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki/gépészeti tervek) támogatásával.

 • Határon átnyúló intelligens közlekedési rendszer, utas információs rendszer, on-line menetrendek, e-jegyvásárlás, mobil alkalmazások, közös tarifarendszerek létrehozása/kialakítása *
 • Határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások kialakítása és integrálása *
 • Beruházás a tömegközlekedéshez kapcsolódó infrastruktúrába (alacsony kibocsátású járművek, busz)
 • Innovatív megoldások a határon átnyúló tömegközlekedés fejlesztése és a közlekedés okozta kibocsátások csökkentése érdekében
 • Tapasztalatcserék komplex projektek részeként, amelyek az egyedi célkitűzés megvalósítását szolgálják
 • Utak, kerékpárutak, ösvények vagy út menti kerékpársávok építése, fejlesztése / korszerűsítése, lehetőség szerint akár a meglévő infrastrukturális elemek felhasználásával (pl. gátak, mezőgazdasági utak, stb.)

Megjegyzések: Fontos, hogy mindez összhangban álljon az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK rendeletével a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

3. Prioritási tengely: A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása

3. PT átfogó célja az együttműködés a foglalkoztatás terén, amely egy kiválasztott beruházási prioritáson keresztül fog megvalósulni, melyhez egy darab egyedi célkitűzés lett hozzárendelve.

3.1. Egyedi célkitűzés: A foglalkoztatás növekedése a támogatható területen
A 3.1. egyedi célkitűzés a 8/b beruházási prioritáshoz kapcsolódik - Foglalkoztatás-barát növekedés támogatása a belső potenciál fejlesztésén keresztül - mint az egyes területek területi stratégiájának része, a hanyatló ipari régiók átalakításával, valamint az egyes természeti és kulturális forrásokhoz való hozzáférhetőség javításával és ezek fejlesztésével együtt.A támogatandó intézkedések területenként eltérőek lehetnek, az alábbi példákkal illusztrálva:

 • A vállalkozások/üzletágak környezetének fejlesztése, a közös előnyökön alapuló együttműködés és foglalkoztatás támogatása, a helyi termékek határon átnyúló értékesítését lehetővé tévő létesítmények fejlesztése/létrehozása
 • A fontos létesítmények/szolgáltatások határon átnyúló elérhetőségének javítása a helyi gazdaság és foglalkoztatás megerősítése érdekében az utak korszerűsítésén és újjáépítésén keresztül
 • A helyi munkaerőpiaci szereplők együttműködésének támogatása a munkaerő iránti kereslet és a kínálat jobb összehangolása és a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében a támogatható területen.

Az intézkedések típusai között többek között az alábbiak szerepelnek:

 • Integrált fejlesztési stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása * az egyes területeken (a belső potenciál és infrastrukturális szükségletek azonosítása a foglalkoztatottság növeléséhez), a tervezett intézkedések közötti egység megteremtése érdekében.

* Megjegyzés: Egy stratégia vagy cselekvési terv előkészítése egyedüli, különálló projektként nem támogatható.

A stratégiákra alapozva az alábbi intézkedések valósíthatók meg:

 • Határom átnyúló képzési és foglalkoztatásügyi kezdeményezések megvalósítása, határon átnyúló együttműködés az érintett munkaerőpiaci résztvevők (pl. munkaügyi központok, képző intézmények, szociális partnerek, nem kormányzati szervezetek) között
 • A helyi potenciálon alapuló helyi termékek/szolgáltatások és a kapcsolódó infrastruktúrák megteremtését támogató célzott intézkedések
 • A foglalkoztatottság növelése az üzleti környezet fejlesztésével integrált fejlesztő intézkedéseken keresztül
 • Klímaváltozás enyhítése zöld készségek és zöld munkavállalási lehetőségek fejlesztése által a helyi lehetőségek kiaknázásával
 • Hálózatok kialakítása, tapasztalatcsere, melynek bizonyítható hatása van e beruházási prioritáson belül kitűzött célok elérésére
 • A foglalkoztatáshoz kapcsolódó létesítményekhez/szolgáltatásokhoz való határon átnyúló hozzáférés javítása a támogatható megyékben - a határon átnyúló hatást generáló utak építésével, fejlesztésével / korszerűsítésével *

* Megjegyzés: Útfejlesztési projektek különálló műveletekként nem támogathatók, csakis az egyedi célkitűzéshez hozzájáruló összetett projektek részeként.

4. Prioritási tengely: Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése

4. PT átfogó célja az együttműködés az egészségügyi ellátás terén, amely egy kiválasztott beruházási prioritáson keresztül fog megvalósulni, melyhez egy darab egyedi célkitűzés lett hozzárendelve.

4.1. Egyedi célkitűzés: Fejlettebb megelőző és a gyógyulást célzó egészségügyi szolgáltatások a támogatható területen
A 4.1. egyedi célkitűzés a 9/a beruházási prioritáshoz kapcsolódik - A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás.

A jogosult intézkedések típusai között többek között az alábbiak szerepelnek:

 • Beruházások az egészségügybe és a megelőzéshez kapcsolódó infrastruktúrába
 • Egészségügyi berendezések/eszközök beszerzése és telepítése, ezek használatát megkönnyítő képzés biztosítása a személyzet számára
 • Az egészségi állapot felmérését és a gyakori betegségek megelőzéséhez és diagnosztizálásához hasznos információ nyújtását célzó promóciós akciók a támogatható területen
 • A hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi infrastruktúrához való jobb hozzáférését biztosító intézkedések, események
 • A know-how cseréje és kapacitásépítő tevékenység (képzések, tanfolyamok, műhelyek, konferenciák, szakmai gyakorlat)
 • A szakosodott ellátás/szolgáltatások összehangolt fejlesztése
 • A diagnosztikát és a kezelést célzó távgyógyászati és e-egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, egy jobb beteginformációs rendszer kialakítása és az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét illető egyenlőtlenségek csökkentése érdekében
 • Az egészségügyi ellátás határon átnyúló hozzáférhetőségének javítása a határon átnyúló hatást generáló utak építésével, fejlesztésével / korszerűsítésével *

* Megjegyzés: Útfejlesztési projektek különálló műveletekként nem támogathatók, csakis az egyedi célkitűzéshez hozzájáruló összetett projektek részeként.

5. Prioritási tengely: A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés

5. PT átfogó célja az együttműködés a kockázat megelőzés és a katasztrófakezelés tekintetében, amely egy kiválasztott beruházási prioritáson keresztül fog megvalósulni, melyhez egy darab egyedi célkitűzés lett hozzárendelve.

5.1. Egyedi célkitűzés: Fejlettebb határon átnyúló katasztrófa- és kockázatkezelés:
A 5.1. egyedi célkitűzés a 5/b beruházási prioritáshoz kapcsolódik - Egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatása.

A jogosult intézkedések típusai között többek között az alábbiak szerepelnek:

 • Harmonizált szabványok és rendszerek kialakítása és alkalmazása a pontosabb előrejelzés és természeti/emberi kockázatok hatékonyabb kezelése érdekében a határon átnyúló területeken
 • Talajjavítás/a földterület fejlesztése a magas és közepes természeti kockázatot hordozó régiókban
 • A kockázat megelőzést és enyhítést célzó harmonizált és integrált eszközök kialakítása annak érdekében, hogy a vészhelyzetre közös választ adhassanak
 • Regionális szintű határon átnyúló infrastruktúra kialakítása a vészhelyzeti készültség területén
 • Tapasztalatcsere a hatékony kockázat megelőzésről és kezelésről a határon átnyúló területeken
 • A tudatosságot növelő tevékenység, bizonyos csoportokat megcélozva
 • A természeti és technológiai kockázatokat jelző részletes térképek és adatbázisok kidolgozása
 • Speciális járművek, eszközök és anyagok beszerzése a katasztrófa elhárítás számára
 • Környezeti paramétereket mérő/monitorozó eszközök/berendezések beszerzése
 • A kockázat megelőzését és kezelését szolgáló közös stratégiák és akciótervek kidolgozása
 • Kockázat megelőzéssel és katasztrófakezeléssel kapcsolatos közös szabályok/törvények és protokollok megalkotása

 

6. Prioritási tengely: Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között

6. PT átfogó célja az intézmények és közösségek közötti együttműködés, amely egy kiválasztott beruházási prioritáson keresztül fog megvalósulni, melyhez egy darab egyedi célkitűzés lett hozzárendelve.

6.1. Egyedi célkitűzés: Az intézmények és közösségek fenntartható határon átnyúló együttműködésének megerősítése
A 6.1. egyedi célkitűzés a 11/b beruházási prioritáshoz kapcsolódik – A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának, valamint a hatékony közigazgatás előmozdítása a törvényi és adminisztratív együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatásával.

a) Intézmények együttműködése

A jogosult intézkedések típusai között többek között az alábbiak szerepelnek:

 • A szabályozási háttér elemzése a különböző területeken, megoldások és intézkedések javaslata a vonatkozó szabályozások harmonizálására
 • Az egyének, vállalatok és más szervezetek határon átnyúló tevékenységeivel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentését célzó kezdeményezések
 • Megkívánja a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó jogi, társadalmi és gazdasági feltételek és akadályok azonosítását és értékelését
 • Intézményi együttműködési modellek kidolgozása és bevezetése
 • A regionális és helyi adminisztratív szervek kapacitásfejlesztése, a határon átnyúló együttműködésben való aktívabb részvétel előmozdítása érdekében
 • Intézményi kapacitásépítés és az uniós jogszabályok népszerűsítése képzések, terjesztést célzó események során
 • A határon átnyúló szolgáltatások fejlesztését, a szükséges kis léptékű munkák és eszközök fejlesztését célzó tevékenységek

Az egyszeri együttműködésre irányuló kezdeményezések helyett olyan projektek élveznek előnyt, amelyek hosszú távon képesek fenntartani az együttműködést.

b) Az állampolgárok együttműködése

Az intézkedések típusai között többek között az alábbiak szerepelnek:

Kis léptékű közös kezdeményezések a sport, kultúra és szabadidő területein - kulturális események, előadások, fesztiválok, sportversenyek, az iskolás gyerekek iskolán kívüli együttműködése – csereprogramok, képzések - melyek célja a kulturális sokszínűség és a közös hagyományok támogatása, fenntartható hálózatok és együttműködés kialakításának céljával.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram