Întrebări frecvente


Listele cu întrebări și răspunsuri pentru Apelurile active

Q&A - state aid for 3rd Call - Ip 8/b

Q&A for 3rd Open Call (18.01.2018)

Q&A for 3rd FSP Call (22.12.2017)

 

 

Q&A for FSP Call (25.09.2017)

Q&A for Open Call (25.09.2017)

 


Răspunsul programului la întrebări privind documentele în consultare publică

Q&A for 3rd FSP Call (16.06.2017) NEW!

Q&A for 3rd Open Call (16.06.2017) NEW!

Q&A for 2nd Open Call (6b, Ip 7c, Ip 11b)

Q&A for FSP 9a (13.03.2017)


Întrebări și răspunsuri generale

1. Toate tipurile de activități de comunicare se includ în pachetul de lucru Comunicare?

Doar activitățile care vizează promovarea proiectului (conferințe de deschidere/închidere a proiectului, materiale promoționale, website, publicații, etc.) sunt incluse în pachetul de lucru Comunicare. Alte activități care țin de implementarea proiectului, cum ar fi pregătirea de manuale sau alte materiale tipărite legate de conținutul profesional al proiectului (care duc la realizarea indicatorului de output al proiectului) trebuie incluse în pachetul de lucru Implementare.

2. Toate câmpurile Cererii de finanțare trebuie completate în eMS? Ce se întâmpla dacă rămân câmpuri goale?

Dacă anumite câmpuri din Cererea de finanțare nu sunt relevante pentru proiectul dumneavoastră, acest lucru trebuie menționat. Necompletarea câmpurilor poate duce la depunctarea aplicației în evaluare sau chiar la respingerea ei.

3. Cum procedez dacă, după ce am depus aplicația în sistemul electronic, mai doresc să operez modificări în ea, în condițiile în care nu s-a încheiat încă data limită de depunere a aplicațiilor?

În acest caz puteți trimite o solicitare oficială de returnare a aplicației, la e-mailul joint.secretaria@brecoradea.ro. Vă atragem atenția ca aplicația va trebui redepusă până la data limită de depunere aferentă apelului pentru proiecte.

4. Ce sunt veniturile nete? Sunt acestea eligibile?

Conform Articolului 61 din Regulamentul UE 1303/2013 „venituri nete” înseamnă intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare. Veniturile nete nu sunt eligibile.

5. Ce tipuri de documente trebuie să includă dosarul aplicației?

Solicitanții trebuie să pregătească originalul dosarului aplicației, care va conține toate anexele şi toate documentele suport relevante. Pachetul complet al aplicației trebuie să fie numerotat continuu şi trebuie să aibă atașat un opis, care să indice în mod clar numerotarea paginilor. Pentru fiecare anexă, va trebui să indicați în Opis numărul primei și ultimei pagini. Vă rugăm să consultați Anexa V. / 9. Table of Content. Anexele fiecărui partener vor fi semnate şi ștampilate de partenerul în cauză. Dosarul va fi păstrat la sediul Solicitantului principal.

6. Este obligatoriu ca Cererea de finanțare și anexele aferente acesteia să fie semnate și atașate?

Cererea de finanțare va fi completată on-line, iar apoi va fi imprimată, ștampilată şi semnată de reprezentantul legal al Solicitantului principal, împreună cu toate documentele suport din dosarul original al aplicației (a se vedea întrebarea precedentă). Întregul pachet / dosar al aplicației va fi scanat şi încărcat în sistemul eMS. Versiunea electronica a Cererii de finanțare, cea în eMS, va prevala din punct de vedere al conținutului, în cazul în care vor apărea orice erori tehnice.

7. Este obligatoriu să bifez câmpul “Budget Flat Rate Office” când completez bugetul?

În cazul în care proiectul conține cheltuieli cu angajații proprii, e obligatorie selectarea acestui câmp, pentru a putea adăuga cheltuieli de birou și administrative. În cadrul programului, aceste cheltuieli se calculează pe baza ratei forfetare de 15% din cheltuielile cu angajații.

8. În faza de Nota Conceptuală, unde ar trebui să menționez activitățile și bugetul aplicației întregi, pentru un proiect strategic?

Când completați Cererea de finanțare pentru Nota conceptuală în eMS, activitățile din pachetele de lucru şi bugetul partenerilor se referă exclusiv la activitățile specifice etapei Notei conceptuale. Bugetul aplicației întregi va fi detaliat în Anexa numită ” Total project estimated budget".

9. Ce sunt livrabilele în sistemul eMS?

Livrabile sunt materiale/rezultate fizice ale activității (rapoarte, studii, echipamente, investiţii, materiale promoționale, etc.) care pot fi cuantificate și pentru care poate fi estimată data de livrare.

10. Exista o limită pentru costurile de management?

Costurile de management (costurile cu personalul și/sau serviciile externe pentru managementul proiectelor) nu trebuie să depășească 10% din costurile totale eligibile ale proiectului.

11. Când trebuie depus Acordul de parteneriat? La depunerea proiectului, sau la semnarea Contractului de finanțare?

Partenerii din proiect vor trebui să semneze Acordul de parteneriat înainte ca Beneficiarul Principal să semneze Contractul de finanțare cu Autoritatea de Management. Acordul de parteneriat este un document obligatoriu doar în faza de contractare.

12. Este obligatorie traducerea Studiului de fezabilitate în limba engleză, pentru a asigura eligibilitatea aplicației depuse?

Traducerea în limba engleză a Studiului de fezabilitate este obligatorie.

13. Care este modalitatea de creare, in sistemul eMS, a câmpului aferent contribuției de la bugetul de stat?

După autentificarea în sistem, în secțiunea aferentă bugetului, prin accesarea butonului virtual "Create partner contribution", se va crea un nou câmp, care va fi denumit "State Contribution". Ulterior veți putea completa cu suma corespunzătoare în acest câmp nou creat.

14. Ce va declara o instituție publică în Anexa numită “Project (Lead) Applicant declaration', secțiunea 'E.Statement on Applicant's contribution', în câmpului 'Own private contruibution'? Cum va completa acest câmp un solicitant care este ONG?

Un solicitant care este instituție publica, în cadrul anexei specificate, va completa contribuția proprie în dreptul "Own public contribution". În câmpului "Own private contribution" nu va introduce date. Dacă solicitantul este ONG, va completa doar câmpul "Own private contribution" celălalt câmp rămânând gol. În ambele cazuri, va trebuie să vă asigurați că suma menționată în această Anexă este corelată, atât cu suma din Cererea de finanțare, cât și cu cea din Anexa / documentul suport numit "The official statement regarding the availability of the own contribution..."

15. În etapa elaborării Cererii de finanțare este necesară obținerea a 3 oferte oficiale pentru fundamentarea cheltuielilor din bugetului proiectului ?

În etapa de elaborare a Cererii de finanțare, nu este necesar să obțineți 3 oferte oficiale pentru fundamentarea cheltuielilor din bugetului proiectului. Va fi nevoie de aceste trei oferte in etapa de implementare, când va fi realizată achiziția propriu zisă, care va trebui făcută conform cerințelor programului. Mai multe informații pot fi găsite în Ghidul solicitantului, Annex III/1. Programme general rules on eligibility.

16. Care sunt caracteristicile personalului comun?

Criteriul personalului comun se reflectă într-o echipă de management a proiectului echilibrată şi care dispune de calificările necesare. Dimensiunile echipei trebuie să fie proporționale cu necesitățile proiectului, iar fiecare partener trebuie să fie reprezentat prin personal intern sau extern (administrativ sau profesional) în vederea implementării activităților planificate. Fiecare membru al echipei trebuie să dețină experiența necesară realizării activităților. În cadrul echipei, trebuie realizată o distribuție echilibrată a activităților şi responsabilităților, evitând duplicarea anumitor funcții sau activități paralele de management. Spre exemplu, este suficientă desemnarea unui manager de proiect şi a unui manager financiar pentru proiectele de dimensiuni mici. Sarcinile echipei trebuie să se încadreze în limitele fondurilor solicitate și să existe o delimitare clară a responsabilităților. Proiectul trebuie să demonstreze că membrii echipei de management vor coopera strâns şi vor face schimburi de informații în mod regulat, pentru a asigura eficiența managementului de proiect. Personalul comun include şi întâlniri periodice transfrontaliere între partenerii de proiect.

17. Poate un EGTC să depună un proiect fără alți parteneri?

O grupare GECT, care îndeplinește criteriile de eligibilitate, poate depune o propunere de proiect singură, fără a avea nevoie de alți parteneri naționali sau transfrontalieri. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că în Cererea de finanțare, trebuie să fie abordate criteriile de cooperare, iar câmpul eMS numit „Project relevance C.1. / Cooperation criteria”, trebuie să fie completat în mod adecvat.

18. În ce situații este obligatoriu Studiul de fezabilitate?

Studiul de fezabilitate este un document obligatoriu pentru proiectele strategice și se depune în faza de aplicare. În schimb, pentru proiecte normale, depuse în cadrul apelurilor deschise, Studiul de fezabilitate nu este obligatoriu în etapa de aplicare. Ce toate acestea, în cazul în care îl aveți pregătit, puteți atașa Studiul de fezabilitate sau oricare alt document, care nu este menționat ca obligatoriu, dar care ar putea susține ideea dumneavoastră de proiect în evaluare. Pentru ambele tipuri de proiecte, strategice și normale, este obligatoriu să depuneți Studiul de fezabilitate tradus în limba engleză.

19. Cum pot fi adăugate mai multe grupuri țintă, dacă acestea nu sunt pre-definite în Formularul eMS?

Dacă doriți să selectați mai multe grupuri țintă din listă, vă rugăm să țineți apăsat butonul CTRL în timp ce selectați categoriile. Lista de categorii de grupuri țintă disponibilă în eMS conține și opțiunea „altele”. Dacă alegeți această categorie, aveți posibilitatea de a descrie și cuantifica nou creatul grup-țintă.

20. Este permis ca un beneficiar de finanțare să predea un echipament achiziționat prin proiect unei alte organizații?

În cazul oricărui tip de echipament achiziționat prin proiect, indiferent de natura acestuia, beneficiarul care realizează achiziția (în al cărui buget sunt cuprinse cheltuieli pentru cumpărarea echipamentului) va trebui să instaleze echipamentul într-o locație pentru care deține un document legal care să dovedească proprietatea / dreptul de administrare sau de concesiune. Prin urmare, nu este permis ca un beneficiar să predea echipamente achiziționat în cadrul unui proiect altor organizații. Echipamentul va fi utilizat exclusiv în scopul proiectului, luând în considerare perioada de sustenabilitate stipulată în Contractul de finanțare. Nu în ultimul rând, este important ca echipamentul să fie instalat într-un loc adecvat, asigurându-se funcționarea sa optimă, în conformitate cu standardele în vigoare.

21. Care este numărul maxim de parteneri de proiect în cadrul unui parteneriat?

Numărul maxim de parteneri într-un proiect normal este de 6, în timp ce, în cazul unui proiect strategic, pot fi implicați maximum 8 parteneri. În plus, un proiect strategic poate implica maximum 4 parteneri asociați, 2 din România, 2 din Ungaria.

22. Care este numărul maxim de proiecte în care un solicitant poate avea rolul de beneficiar lider?

Din motive care vizează asigurarea capacității financiare și de management necesare implementării proiectelor, un solicitant va fi selectat ca Beneficiar lider în maximum 3 proiecte. În cadrul programului, el poate primi finanțare într-un număr total de maximum 6 proiecte.

23. Cât de vechi poate fi titlul de proprietate?

În conformitate cu capitolul 3 din Ghidul solicitantului, titlul de proprietate este un document obligatoriu şi trebuie să nu fie mai vechi de 30 de zile calendaristice. Acest document este necesar pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra terenului/clădirii, la depunerea aplicației.

24. Care este intervalul de timp în care costurile de pregătire pot fi eligibile în cadrul proiectului şi care este ultimul termen până la care acestea pot fi plătite?

Costurile de pregătire trebuie să fie angajate şi efectuate între 1 ianuarie 2014 și data de depunere a Notei Conceptuale/Propunerii de proiect. Pentru a fi eligibile, costurile de pregătire trebuie să fi fost plătite nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la aprobarea Notei Conceptuale/Propunerii de proiect de către Comitetul de Monitorizare.

25. Există limitări ale valorii cheltuielilor de pregătire?

În general, pentru a fi eligibile, cheltuielile de pregătirea, nu trebuie să depășească 5% din costul total eligibil al proiectului.

26. Care sunt condițiile de eligibilitate pentru un solicitant care planifică activități cum ar fi lucrări şi investiţii?

Pentru a fi eligibil, un solicitant trebuie să îndeplinească mai multe criterii, cum ar fi: 1. Trebuie să aibă competenţe legale în domeniul de activitate al proiectului (Capitolul 2.2.1.1 al Ghidului solicitantului). Pentru toate proiectele, este obligatoriu ca solicitantul să aibă printre atribuții, conform statutului sau, în conformitate cu legislația națională, competență în domeniul activităților propuse sau trebuie să dovedească faptul că are un acord de parteneriat cu instituțiile competente să pună în aplicare astfel de activități, în conformitate cu statutul lor sau în conformitate cu legislația națională. 2. Toți solicitanții implicați în proiect trebuie să demonstreze capacitatea lor profesională, operațională/administrativă şi financiară pentru a gestiona partea de activități ce le revine, în domeniul de acțiune în care aplică, şi trebuie să aibă responsabilitate directă pentru pregătirea şi gestionarea acțiunilor propuse, atât din punct de vedere profesional, cât şi din punct de vedere financiar, și totodată, să nu acționeze ca intermediari (Chapter.2.2.1.1.). 3. Pentru investițiile de infrastructură, solicitanții trebuie să demonstreze că au dreptul legal de a efectua activitățile proiectului la locațiile specifice, prin următoarele documente: document legal (ex. Hotărâre de Guvern, Lege, Ordonanța, Decizii ale consiliilor locale sau județene, etc.) sau contracte care să ateste faptul că terenul și/sau clădirea/elementul de infrastructură este în concesiune/ administrare/sau este deținut de solicitant. În cazul contractelor de concesiune/ administrare, acestea trebuie să aibă o perioadă de valabilitate mai mare cu 5 ani de la închiderea financiară a proiectului. Proprietarul terenului/clădirii trebuie să își dea acordul scris că solicitantul are permisiunea de a efectua lucrări de infrastructură pe terenul / în clădirea/elementul de infrastructură în cauză.

27. Managementul general al proiectului poate fi realizat doar în baza unui contract de muncă?

Costurile cu echipa de management a proiectului sunt eligibile în cadrul liniei bugetare Costuri de personal, în acest caz fiind necesar un Contract de muncă. În situația în care managementul de proiect este extern, cheltuielile aferente acestui serviciu vor fi incluse la linia bugetară Expertiză externă și servicii, situație în care va fi necesar un Contract de servicii. Costurile eligibile privind serviciile externe sunt prezentate în Anexa III.2. General Matrix of Costs RO-HU.

28. Pentru a fi eligibil, este obligatoriu ca un proiect să contribuie la indicatorul definit pentru prioritatea de investiție în cauză?

Da, fiecare proiect finanțat trebuie să contribuie la realizarea indicatorilor programului (indicatori de output şi de rezultat). În propunerea de proiect, solicitanții trebuie să definească în mod clar doar valoarea pentru indicatorul de output al proiectului lor.

29. Ce este un departament de îngrijire a sănătății?

Departament de îngrijire a sănătății este orice structură organizată ca atare, în cadrul unei instituții medicale autorizate (de exemplu, spital) și definită ca o unitate separată în organigrama sau regulament de funcționare al acestei instituții. Abordarea la nivel de proiect se va face, în mod evident, luându-se în considerare dimensiunea și specificul fiecărei astfel de unități, în ceea ce privește eficiența costurilor.

30. Este obligatoriu ca partenerul transfrontalier în cadrul unui proiect să fie din cel mai apropiat județ vecin?

Nu este obligatoriu să aveţi un partener transfrontalier din cel mai apropiat judeţ învecinat. Potrivit Ghidului solicitantului, în ceea ce priveşte județul de proveniență al partenerilor, aceștia trebuie să aibă sediul sau o sucursală regională/locală înregistrată în zona eligibilă a programului adică județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, în România, şi, respectiv, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád în Ungaria.

31. Este necesar ca anexele 'Partnership declaration' si 'Project (Lead) Applicant declaration' sa fie depuse separat de către toți partenerii implicați in proiect?

Da, ambele anexe vor trebui depuse separat de către toți partenerii din cadrul proiectului.

32. În care pachet de lucru trebuie incluse echipamentele aferente unei construcții?

Toate activitățile legate de o investiție (echipamente, inclusiv softurile aferente, proiectele tehnice, dirigenția de șantier, taxele, etc) trebuie incluse în pachetul de lucru Investiții.

33. Având în vedere că Autoritatea de Management a programului este situată în Bucureşti, Beneficiarul Lider de Proiect trebuie să provină din România?

Nu. Beneficiarul Lider de Proiect este selectat dintre partenerii participanţi la proiect. Alegerea Beneficiarului Lider de Proiect se face în cadrul parteneriatului, pe baza experienţei, resurselor financiare şi umane existente, respectiv pe baza capacităţii de a administra şi coordona proiectul ca întreg.

34. În ce limbă trebuie depus proiectul?

Proiectul poate fi depus doar în limba engleză, limba oficială a programului. De asemenea, vă atragem atenţia că limba de implementare a proiectelor este engleza.

35. Beneficiarul Lider de Proiect semnează contractul pentru finanţarea comunitară. Cum se derulează contractarea pentru co-finanţarea de stat?

Beneficiarul Lider de Proiect şi partenerii vor încheia un contract separat pentru co-finanţarea de stat cu Autorităţile Naţionale. Partenerii maghiari vor încheia contractul cu Cabinetul Primului Ministru în Ungaria, iar partenerii români cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene . O precondiţie a semnării contractului de co-finanţare naţională este încheierea Contractului de finanţare FEDR cu Autoritatea de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene).

36. Suntem o organizaţie regională a cărei arie de competenţă se extinde şi în afara ariei eligibile a programului. Este acesta un motiv de excludere de la participarea în cadrul programului?

Organizaţiile care îşi desfăşoară activitatea la nivel regional sunt eligibile în situaţia în care îşi exercită competenţa în unul sau mai multe judeţe din aria eligibilă, respectiv au sediul sau o filială în aria eligibilă. Acest lucru trebuie să reiasă şi din documentele statutare ale organizaţiei. Pe lângă acest criteriu, organizaţia trebuie să îndeplinească şi celelalte criterii de eligibilitate aplicabile în baza apelului de propuneri, menționate în Manualul Aplicantului.

37. În cazul în care considerăm că un proiect s-ar încadra în două dintre acţiunile lansate, cum decidem aria de intervenţie în cadrul căreia depunem proiectul?

Încadrarea ideii de proiect într-o anumită arie de intervenţie poate fi evaluată doar în baza pachetului de aplicaţie complet, în funcţie de scopurile şi rezultatele preconizate. În eventualitatea în care rezultatele preconizate corespund obiectivelor mai multor axe prioritare, vă recomandăm să depuneţi proiectul în cadrul axei cu cele mai multe caracteristici dominante. Activităţile şi rezultatele aflate în sinergie cu alte axe nu vor influenţa negativ evaluarea calitativă a proiectului.

39. Activităţile proiectului trebuie implementate într-un singur judeţ dintr-un stat participant la program, sau pot fi implementate în mai multe judeţe?

Activităţile proiectului trebuie implementate în aria eligibilă a programului, adică în următoarele judeţe:

- Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare – România

- Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg – Ungaria.

Ele pot fi implementate în mai multe dintre judeţele de mai sus, cu menţiunea că, datorită caracterului transfrontalier, ele trebuie realizate în cel puţin câte un judeţ din România şi unul din Ungaria.

40. În ce monedă trebuie planificat şi raportat bugetul?

Bugetul proiectului trebuie planificat şi raportat în Euro.

41. Delimitarea dintre diferitele activităţi din cadrul proiectului trebuie să reflecte o împărţire exactă între cele două ţări (50-50%)?

În cadrul procesului de evaluare nu se va urmări ca activităţile din cadrul proiectului să fie împărţite în proporţii egale între parteneri, ci ca iniţiativa să aibă un caracter transfrontalier veritabil, să aducă beneficii pentru grupurile ţintă identificate pe ambele laturi ale frontierei, respectiv rezultatele trebuie să aibă un efect benefic pe ambele părţi.

42. Pentru a îndeplini criteriul personalului comun, este necesar ca fiecare partener să aibă angajată o persoană în cadrul proiectului?

Nu. Criteriul personalului comun presupune evitarea duplicării funcţiilor în cadrul proiectului. Adică, în cadrul unui proiect trebuie să existe un singur manager de proiect, un singur manager financiar, etc. care să îndeplinească sarcini şi să îşi asume responsabilităţi la nivelul întregului proiect, pe ambele laturi ale frontierei. Echipa comună pentru managementul proiectului trebuie constituită având în vedere activităţile şi responsabilităţile asumate de către fiecare partener din proiect.

43. Cine aprobă o cerere de finanţare?

Cererea de finanţare este aprobată de către Comitetul de Monitorizare.

44. Care este ponderea maximă a finanţării nerambursabile?

Finanţarea FEDR este de maximum 85% din valoarea proiectului şi reprezintă finanţare nerambursabilă. Finanţarea naţională cuprinde finanţarea statului naţional, care este tot nerambursabilă şi finanţarea proprie.

45. Pot solicita finanţare numai asociaţiile de interes public înregistrate? Acelaşi regulă se aplică şi în cazul partenerilor?

O condiţie a eligibilităţii aplicanţilor este ca aceștia să fie persoane juridice non-profit de drept public sau privat, care acţionează în beneficiul public, deci pot solicita finanţare de exemplu instituţii publice, consilii locale, biserici, respectiv asociaţii non-profit înregistrate în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. În acelaşi timp organismele cu caracter comercial sau industrial, partidele politice şi persoanele fizice nu pot beneficia de finanţare în cadrul acestui program. Aceste condiţii sunt valabile pentru toţi membrii parteneriatului, deci atât pentru Beneficiarii Lideri de Proiect, cât şi pentru Partenerii de Proiect.

46. Se poate face un sens giratoriu pe Axa Prioritară 2 într-o localitate cu 10,000 locuitori?

Un astfel de proiect nu este eligibil.

47. Ce drumuri transfrontaliere se pot finanța?

Se vor putea finanţa drumurile menţionate în Acordul bilateral dintre România şi Ungaria, cu prevederile din acesta, acord aprobat prin Hotărâre de Guvern.

48. Se pot prelungi pistele de biciclete construite pe programul anterior?

Da, cu condiția să se demonstreze caracterul transfrontalier.

49. Se pot dezvolta proiecte din programul anterior?

Da, cu condiția să fie activităţi eligibile pentru noul program.

50. Se va putea solicita pre-finanţarea proiectelor?

Prefinanţare se poate solicita numai din co-finanţarea naţională.

51. Cât plătește beneficiarul din cofinanţare?

Pe partea RO 85% FEDR, 15% cofinanţare naţională din care 13% de la bugetul de stat şi 2% contribuţie proprie.

Pe partea HU 85% FEDR, pentru autorităţi/instituţii publice centrale 15% de la bugetul de stat, iar pentru ceilalţi beneficiari, 10% de la bugetul de stat şi 5% contribuţie proprie.

52. Ce sunt proiectele strategice şi pe ce criterii sunt ele considerate strategice? Care sunt instituțiile care pot aplica pentru proiecte strategice (flagship)?

Proiectele strategice sunt proiecte de valoare mare, între 5 şi 11,8 milioane de Euro, care adresează nevoi importante ale ariei eligibile, care au un impact strategic semnificativ în zona programului şi contribuie în mod evident la obţinerea rezultatelor aşteptate prin program. Pentru aceste proiecte, pot aplica instituţii publice care au capacitatea financiară şi resursele necesare pentru implementarea unor proiecte de amploare şi impact.

53. Pe ce axe prioritare sunt eligibile proiectele strategice?

Proiecte strategice se pot finanţa pe axele 1-4, cu excepția IP 6/b din cadrul Axei prioritare 1.

54. Câte axe se vor deschide pentru open call?

Pentru open calls (propuneri de solicitări deschise) vor fi deschise toate axele prioritare.

55. Câți bani vor fi disponibili pentru proiectele strategice (FSP) şi pentru solicitările de propuneri deschise?

Pentru FSP (proiectele strategice) vor fi disponibili 94,5 milioane Euro din FEDR, iar pentru solicitările de propuneri deschise 83,25 milioane Euro din FEDR.

56. Care este diferența între proiecte flagship și proiectele de investiții clasice?

Proiectele flagship (strategice) vor realiza investiţii în infrastructură cu impact pe o zonă mai largă şi de valoare mare. Sunt posibile proiecte de investiţii în infrastructură şi în solicitările de propuneri deschise, pe toate axele prioritare înafară de AP 6, în limitele minim – maxim stabilite pentru proiecte. Aceste limite vor fi comunicate în Ghidul Aplicantului.

57. Finanțarea prin decontare este o problemă pentru organizațiile civile. Ar putea acestea să primească un avans mai mare?

Nu.

58. Avansul va fi din FEDR sau din contribuția națională? Cum se aplică acest principiu la GECT, care este un mix între RO şi HU?

Se poate acorda avans numai din contribuţia naţională. Pentru GECT, avans se poate acorda în conformitate cu regulile aplicate în ţara în care acesta este înregistrat.

59. De ce sunt diferențe în ce privește contribuția proprie între RO și HU?

Cuantumul contribuţiei proprii este decizia fiecărui guvern.

60. ONG-urile din Ungaria ar putea primi 15% contribuție națională sau trebuie să suporte contribuția proprie?

ONG-urile din Ungaria vor avea o contribuţie proprie în proiectele transfrontaliere de 5%.

61. Sunt IMM-urile eligibile în program?

Nu.

62. Beneficiarii eligibili cu sediul în afara ariei eligibile pot aplica?

Da, cu condiția să aibă o filială locală sau regională în aria eligibilă. Sunt posibile excepţii în cazul instituţiilor publice care nu au sediul în aria eligibilă, dar au competenţe pentru implementarea proiectului în aria eligibilă.

63. Beneficiarul Lider trebuie să fie din România sau din Ungaria?

Beneficiarul Lider poate fi din România sau Ungaria; este de preferat să fie ales BL partenerul cu cea mai relevantă experienţă, pe de o parte, iar pe de altă parte, BL este de preferat să aibă resursele financiare şi mai ales umane pentru gestionarea implementării proiectului.

64. În vechiul program au fost alocate fonduri pentru cooperarea între universități şi institute de cercetare, dar acestea nu se prea regăsesc în programul 2014-2020.

Nu există axă prioritară dedicată universităţilor şi institutelor de cercetare, dar aceste instituţii se regăsesc ca potenţiali beneficiari la unele axe prioritare şi pot participa ca şi parteneri în realizarea unor proiecte concrete de investiţii.

65. Cum s-a ajuns la activitățile şi axele din program?

Aceastea au fost propuse în procesul de planificare strategică, în sesiunile Grupului Comun de Lucru, în funcţie de nevoile identificate în zonă. Activităţile menţionate în program sunt indicative, pentru clarificări legate de orice idee de proiect, luaţi legătura cu Secretariatul Comun, din cadrul BRECO.

66. Cum putem găsi partener maghiar?

Pe website-ul programului există o secțiune de căutare parteneri, în care puteți introduce ideea dumneavoastră de proiect, pentru eventuali parteneri transfrontalieri interesați. Va rugăm să luați legătura cu Secretariatul Comun din cadrul BRECO, pentru detalii.

67. Care va fi durata evaluării pentru aplicațiile pe open calls/solicitări deschise?

Durata evaluării este estimată la aproximativ 4 luni, pentru open calls (solicitările deschise).

68. ÎN PRIVINŢA CELOR DOUĂ ŢĂRI PARTICIPANTE, ESTE NECESARĂ REALIZAREA UNOR INVESTIŢII ÎN OGLINDĂ? ÎN CAZUL ÎN CARE PLANIFICĂM INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURĂ PE O PARTE A GRANIŢEI, ESTE SAU NU NECESARĂ EFECTUAREA ACELORAŞI LUCRĂRI ŞI PE CEALALTĂ PARTE A GRANIŢEI?

Activităţile “în oglindă” nu sunt obligatorii în cadrul programului. În cazul în care doriți să realizați investiții în infrastructură pe o parte a graniţei, nu este obligatoriu să planificați aceeaşi investiție și pe partea cealaltă a frontierei. Cu toate acestea, va trebui să demonstrați caracterul transfrontalier al proiectului, precum şi necesitatea acestuia din punct de vedere al impactului transfrontalier.

69. DACĂ UN BENEFICIAR DOREŞTE SĂ FACĂ O INVESTIŢIE, DAR NU ESTE PROPRIETARUL TERENULUI, CUM POATE REALIZA INVESTIŢIA?

Potrivit Ghidului solicitantului, pentru investiţiile în infrastructură, solicitanţii trebuie să demonstreze că au dreptul legal de a efectua activităţile proiectului la locațiile specifice, prin următoarele documente:
- act juridic (ex. Hotărâre de Guvern, Lege, Ordonanţa, Decizia a consiliilor județene, etc.) sau contract care să ateste faptul că terenul și/sau construcția/elementul de infrastructură este în concesiune / administrare / proprietate a solicitantului;
- trebuie să fie dovedit că teren și / sau construcția / elementul de infrastructură este proprietatea solicitantului sau că durata concesiunii / contractului de administrare este de peste cel puțin 5 ani de la luna estimată pentru închiderea financiară a proiectului, şi că proprietarul și-a manifestat consimțământul în scris ca solicitantul să deruleze investiția la elementul de infrastructură în cauză.
- declaraţie a proprietarului terenului și/sau clădirii/elementului de infrastructură din care să reiasă că proprietatea este liberă de orice sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs și nu face obiectul unei revendicări, în conformitate cu legislația naţională în domeniu. În cazul în care terenul și/sau clădirea/elementul de infrastructură este în concesiune / administrare, proprietarul va da această declarație.
- documente care să ateste înregistrarea terenului şi/sau a clădirii /elementului de infrastructură în registrele publice relevante (Extras de carte funciară emis de Oficiul de Cadastru).

70. CÂND SE SOLICITĂ AUDIT ENERGETIC LA RENOVAREA UNEI CLĂDIRI?

Auditul energetic este solicitat în conformitate cu legislația națională, pentru lucrările de construcţie/intervenţie. Documentul va fi solicitat în faza de implementare a proiectului.

80. CE DRUMURI SE POT FINANŢA LA AXA PRIORITARĂ 2?

Conform Programului de cooperare, doar drumurile care îmbunătăţesc în mod demonstrabil accesul direct al nodurilor secundare şi terțiare la rețeaua RTT (TEN-T) centrală sau globală sunt eligibile pentru finanțare.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram