LEGISLAŢIE HU

Legi:

 • Legea CXLIII din 2015 a achiziţiilor publice;
 • Legea C din 2000 a contabilităţii;
 • Legea C din 2015 a finanţelor Ungariei din 2016;
 • Legea XCII din 2003 a taxelor;
 • Legea CXCV din 2011 a finanţelor publice;
 • Legea CXXVII din 2007 a taxei pe valoare adăugată;
 • Legea V din 2013 Codul civil;
 • Legea I din 2012 Codul muncii;
 • Legea CLXXXIX din 2011 a administraţiilor locale din Ungaria;
 • Legea XXI din 1996 a dezvoltării regionale şi amenajării teritoriului;
 • Legea LXXVIII din 1997 privind transformarea şi protejarea mediului construit;
 • Legea CXLI din 1997 privind evidenţa imobiliară;
 • Legea LXIV din 2001 privind protecţia patrimoniului cultural;
 • Legea CCIV din 2011 a învăţământului superior;
 • Legea LXXVII din 2013 privind educaţia adulţilor;
 • Legea CXC din 2011 privind învăţământul public naţional;
 • Legea CLXXXVII din 2011 a învăţământului profesional;
 • Legea LIII din 1995 privind regulile generale de protecţie a mediului;
 • Legea CLXXXV din 2013 privind gestionarea deşeurilor;
 • Legea LVII din 1995 de gestionare a apelor;
 • Legea LXXV din 2014 privind Grupările Europene de Cooperare Teritorială;
 • Legea CXXV din 2003 privind tratamentul egal şi promovarea egalităţii de şanse;
 • Legea CXII din 2011 privind autodeterminarea informaţională şi libertatea de informare;
 • Legea LXXXIX din 2007 cu privire la frontiera de stat;

Decrete guvernamentale:

 •  Decretul Guvernamental nr. 37/2011 (III.22.) privind procedurile referitoare la Ajutorul de Stat definite în Articolul 107 (1) al Tratatului CE şi la harta Ajutorului Regional;
 • Decretul Guvernamental nr. 93/2012 (V.10.) privind autorizarea construcţiei, punerii în circulaţie şi finalizării drumurilor;
 • Decretul Guvernamental nr. 220/2004 (VII.21.) privind protejarea calităţii apelor de suprafaţă;
 • Decretul Guvernamental nr. 219/2004 (VII.21.) privind protejarea apelor subterane;
 • Decretul Guvernamental nr. 90/2007 (IV.26.) privind prevenirea şi protecţia în cazul accidentelor de mediu;
 • Decretul Guvernamental nr. 238/2015 (IX.4.) privind structurile de implementare a unor programe de cooperare transfrontalieră finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare şi Instrumentul European de Vecinătate în perioada 2014-2020 (în Ungaria);
 • Decretul Guvernamental nr. 312/2012 (XI.8.) privind procedurile şi supravegherea lucrărilor de construcţii, precum şi serviciile autorităţilor competente în domeniul construcţiilor;
 • Decretul Guvernamental nr. 343/2006 (XII.23.) privind desemnarea şi condiţiile de funcţionare a autorităţilor în domeniul construcţiilor;
 • Decretul Guvernamental nr. 253/1997 (XII.20.) privind cerinţele urbanistice şi de construcţie la nivel naţional;

Decrete ministeriale:

 • Decretul Ministerial (KHVM) 18/1996 (VI.13.) privind cererile şi anexele necesare pentru procedura de autorizare în domeniul gospodăririi apelor.