HU Jogszabályok

Törvények:

 • 2015 évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről
 • 2000 évi C tv. a számvitelről
 • 2018 évi L tv. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
 • 2017 évi CL. tv. az adózás rendjéről
 • 2011 évi CXCV. tv. az államháztartásról
 • 2007 évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról
 • 2013 évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 2012 évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről
 • 2011 évi CLXXXIX. tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól
 • 1996 évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 1997 évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1997 évi CXLI. tv. az ingatlan nyilvántartásról
 • 2001 évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről
 • 2011 évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról
 • 2013 évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről
 • 2011 évi  CXC. tv. a nemzeti köznevelésről
 • 2011 évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről
 • 1995 évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól
 • 2012 évi CLXXXV. tv. a hulladékról
 • 1995 évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról
 • 2014 évi LXXV. tv. az európai területi társulásról
 • 2003 évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 2011 évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról
 • 2007 évi LXXXIX. tv. az államhatárról

Kormányrendeletek:

 • 37/2011(III. 22.) kormányrendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
 • 93/2012 (V.10.) kormányrendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről
 • 220/2004. (VII. 21.) sz. kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 • 219/2004 (VII.21) sz. kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 90/2007 (IV.26)  sz. Kormányrendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
 • 238/2015 (IX.4) sz. kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről
 • 312/2012 (XI.8) kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 343/2006 (XII.23) kormányrendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
 • 253/1997 (XII.20) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 126/2016. (VI.7.) kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

Miniszteri rendeletek:

 • 41/2017. (12.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram