HU Jogszabályok

Törvények:

 • 2015 évi CXLIII. tv. a közbeszerzésekről;
 • 2000 évi C tv. a számvitelről;
 • 2015 évi C tv. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről;
 • 2003 évi XCII. tv. az adózás rendjéről;
 • 2011 évi CXCV. tv. az államháztartásról;
 • 2007 évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról;
 • 2013 évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről;
 • 2012 évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről;
 • 2011 évi CLXXXIX. tv. Magyarországi helyi önkormányzatairól;
 • 1996 évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről;
 • 1997 évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről;
 • 1997 évi CXLI. tv. az ingatlan nyilvántartásról;
 • 2001 évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről;
 • 2011 évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról;
 • 2013 évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről;
 • 2011 évi  CXC. tv. a nemzeti köznevelésről;
 • 2011 évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről;
 • 1995 évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól;
 • 2013 évi CLXXXV. tv. a hulladékról;
 • 1995 évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról;
 • 2014 évi LXXV. tv. az európai területi társulásról;
 • 2003 évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról;
 • 2011 évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságáról;
 • 2007 évi LXXXIX. tv. az államhatárról;

Kormányrendeletek:

 • 37/2011(III. 22.) kormányrendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről;
 • 93/2012 (V.10.) kormányrendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről;
 • 220/2004. (VII. 21.) sz. kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól;
 • 219/2004 (VII.21) sz. kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről;
 • 90/2007 (IV.26)  sz. Kormányrendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről;
 • 238/2015 (IX.4) sz. kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről;
 • 312/2012 (XI.8) kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;
 • 343/2006 (XII.23) kormányrendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről;
 • 253/1997 (XII.20) kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;

Miniszteri rendeletek:

 • 18/1996 (VI.13) sz. KHVMrendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről.