LEGISLAŢIE RO

Legi:

 • Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 335/2007 cu privire la camerele de comerţ
 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 213/1998 cu privire la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
 • Legea nr.22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 • Legea nr.86/2000 pentru ratificarea Convenţiei Aarhus, semnată la 25.06.1998, privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate
 • Legea nr.202/2002 cu privire la egalitatea de şanse dintre bărbaţi şi femei, cu modificările şi completările ulterioare

Hotarari de guvern:

 • Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006  privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul
 • Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 1072/2003, privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
 • Hotărârea Guvernului nr. 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii noi

Ordonante:

 • Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 cu privire la achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa Guvernului nr. 77/2014 a procedurilor naţionale privind ajutorul de stat, cu modificări şi suplimentări asupra legii Competiţiei nr. 21/1996
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 cu privire la protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa Guvernului nr.137/2000, a prevenirii şi sancţionării tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privitor la pregătirea profesională, cu modificările şi completările ulterioare, republicată
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
 • Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020; precum şi normele de punere în aplicare
 • Ordinul nr. 5687/1799/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015;
 • Ordonanţa nr. 8 din 4 august 2017 pentru modificarea si completarea OG 29/2015

Norme:

 • NORME METODOLOGICE din 17 mai 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020