LEGISLAŢIE UE

Regulamente:

 • REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 martie 2020
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=RO
 • Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&rid=1
 • Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&rid=1
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 821/2014 al Comisiei din 28 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modalitățile detaliate de transfer și de gestionare a contribuțiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de comunicare pentru operațiuni, precum și sistemul pentru înregistrarea și stocarea datelor:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&rid=1
 • Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&rid=1
 • Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&rid=2
 • Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&rid=3
 • Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
 • Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului
 • Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006
 • Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare;
 • Regulamentul Comisiei (CE) nr. 800/2008 din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)
 • Regulamentul Comisiei (UE) nr. 1224/2013 din 29 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 800/2008 cu privire la perioada de aplicare a acestuia

Directive:

 • Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică
 • Directiva Consiliului(EEC) Nr.85/337 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie
 • Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului
 • Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului
 • Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului
 • Directiva Consiliului Nr.91/692/EEC, de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu

Decizii:

 • Decizia Comisiei Europene Nr. 9112/09.12.2015 privind aprobarea Programului Interreg V-A România-Ungaria

Actele de punere în aplicare:

(http://ec.europa.eu/regional_policy/information/implementing/index_en.cfm)

Acte delegate:

(http://ec.europa.eu/regional_policy/information/delegated/index_en.cfm)

Comunicari:

 • Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensației acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram