EU Jogszabályok

Rendeletek:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/460 RENDELETE (2020. március 30.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete (2009. október 21) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. október 29) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól
 • A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról EGT-vonatkozású szöveg:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&rid=3
 • A Bizottság 1407/2013/EU rendelete (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról EGT-vonatkozású szöveg:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&rid=1
 • Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&rid=1
 • A Bizottság 821/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 28.) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a program-hozzájárulások utalására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok, a pénzügyi eszközökről szóló jelentéstétel, a műveletekkel kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs intézkedések technikai jellemzői, valamint az adatok rögzítésére és tárolására szolgáló rendszer tekintetében történő megállapításáról:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&qid=1454666880740&from=HU
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1299/2013/EU rendelete (2013. december 17. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&rid=1
 • Az Európai parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&rid=1
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&rid=1
 • A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet)
 • A Bizottság 1224/2013/EU rendelete (2013. november 29) a 800/2008/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 4) az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

 Irányelvek:

 • A Tanács 92/43/EGK irányelve  a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről
 • A Tanács 85/337/EGK Irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről
 • A Tanács 91/692/EGK irányelve az egyes környezetvédelmi irányelvek végrehajtásáról szóló beszámolók egységesítéséről és racionalizálásáról

Határozatok:

 • Az Európai Bizottság 9112/2015.12.09 döntése az Interreg V-A Románia-Magyarország Program jóváhagyásáról

Végrehajtási Rendeletek:

Felhatalmazáson Alapuló Rendeletek:

Közlemények:

 • A Bizottság közleménye az európai uniós állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról                                                                                                                                            http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012XC0111(02)

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram