PRIORITATEA 1: COOPERARE PENTRU O ZONĂ TRANSFRONTALIERĂ MAI VERDE ȘI MAI REZILIENTĂ ÎNTRE ROMÂNIA ȘI UNGARIA

Obiectiv Specific (OS) 2.2
Promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia;
Tipurile de acțiuni includ, printre altele:
Proiecte privind energii regenerabile bazate pe potențialul ridicat de resurse geotermale/fotovoltaice/alte energii regenerabile din Aria Programului (soluții comune):
- Promovarea utilizării durabile a SER (surselor de energie regenerabilă)
- Cartografierea energiilor regenerabile la nivel micro, evaluarea obstacolelor și elaborarea de strategii comune pentru acțiuni coordonate pe piața energiei
- Schimburi de bune practici/experiență, dezvoltarea comună a capacității pentru o mai bună înțelegere a avantajelor utilizării SER și adoptarea de soluții în domeniul energiei regenerabile, adaptate nevoilor diferitelor grupuri de actori relevanți (politico-legislative, tehnice, publicul larg, tineri și femei etc.)
- Inițiative comune legate de Noul Bauhaus european (de ex. implicarea comunității și a părților interesate, co-dezvoltarea de soluții pentru cel mai bun mix energetic în zona transfrontalieră etc.)
Schimbare așteptată:
Creșterea cooperării în domeniul energiilor regenerabile, contribuind la apariția/construirea comunităților de energie verde și regenerabilă din AP, inclusiv prin soluții și inițiative comune pentru îmbunătățirea și promovarea SER.
Obiectiv Specific (OS) 2.4
Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice
Tipurile de acțiuni includ, printre altele:
- Actualizarea planurilor de management al riscului de inundații ale râurilor
- Îmbunătățirea prognozei comune și a previziunilor în timp real
- Promovarea parteneriatelor între cercetarea academică și ONG-urile de tineret din domeniul mediu
- Monitorizarea și studierea diferitelor riscuri legate de dezastre naturale sau provocate de om
- Armonizarea strategiilor și planurilor de acțiune de adaptare la schimbările climatice pentru îmbunătățirea colaborării internaționale și coordonarea activităților în regiunea Dunării
- Explorarea efectelor directe ale schimbărilor climatice și implementarea măsurilor de atenuare și adaptare în planurile de management al riscurilor de mediu (strategii comune)
- Evaluarea comună a riscurilor la nivel transfrontalier și consolidarea capacităților aferente și schimbul de experiență
- Dezvoltarea capacităților instituționale și a procedurilor pentru o mai bună pregătire a gestionării dezastrelor, precum și consolidarea rezilienței autorităților naționale/regionale/județene, printr-o abordare armonizată și standardizată (soluții comune)
- Creșterea gradului de pregătire și reziliență a comunităților împotriva furtunilor, inundațiilor, incendiilor și secetei (evenimente de informare și sensibilizare)
- Îmbunătățirea cooperării în ceea ce privește utilizarea datelor și proiecțiilor privind schimbările climatice de la Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) și Arhiva sa de date (CDS), inclusiv consolidarea capacităților și schimbul de experiență în aceste domenii
- Investiții legate de managementul comun al riscului legat de furtuni / inundații / incendii / secete (soluții comune)
- Soluții comune inovatoare pentru îmbunătățirea pregătirii și a sistemelor de alertă, pentru o mai bună gestionare a dezastrelor

Schimbare așteptată:
Creșterea capacității și a eficienței serviciilor de urgență și de prevenire a riscurilor (legate sau nu de climă) datorită cooperării.
Obiectiv Specific (OS) 2.7
Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare
Tipurile de acțiuni includ, printre altele:
- Elaborarea Master-planului zonelor de frontieră Natura2000 sau a zonelor sensibile, stabilirea comună a obiectivelor de conservare, identificarea siturilor prioritare pentru restaurare și a măsurilor de integrare a biodiversității - Planificarea comună (strategii comune) operativă a gestionării bazinelor hidrografice pe probleme specifice (de exemplu, gheața pe râuri)
- Elaborarea și/sau implementarea planurilor comune de acțiune și/sau de gestionare privind conservare speciilor, inclusiv a celor pe cale de dispariție din ariile protejate Natura2000
- Evenimente comune de consolidare a capacităților și de sensibilizare în rândul comunităților și instituțiilor locale cu privire la conservarea biodiversității și a ariilor protejate
- Schimb de experiență și consolidare comună a capacităților între instituții relevante, precum și creșterea gradului de conștientizare în rândul comunităților, pe teme legate de: evaluarea strategică a mediului, definirea și implicațiile integrării abordării eco-sistemice în documentele de planificare, utilizarea durabilă a infrastructurii albastre și verzi
- Elaborarea și aplicarea celor mai adecvate metode/proceduri/instrumente pentru prevenirea și controlul comun al IAS (Specii Străine Invazive) și gestionarea căilor prioritare ale acestora în zonele de frontieră (soluții comune)
- Măsuri comune de refacere a ecosistemelor invadate în zona transfrontalieră (soluții comune)
- Protocoale comune pentru conservarea și refacerea biodiversității și/sau înființarea/îmbunătățirea infrastructurii verzi
- Construirea de facilități verzi și recreative exemplare, permanente, inclusiv infrastructură pentru ciclism
- Managementul comun durabil al luncilor inundabile prin infrastructură albastră și verde (de exemplu, măsuri naturale de retenție a apelor mici)
- Îmbunătățirea calității apei de ambele părți ale graniței prin infrastructură albastră la scară mică
- Inițiative legate de Noul Bauhaus european (de exemplu, implicarea comunității în identificarea zonelor publice adecvate pentru crearea de infrastructuri verzi și în proiectarea acestora)
Schimbare așteptată:
Coordonare și protecție îmbunătățite a patrimoniului natural pe graniță.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram