PRIORITATEA 2: COOPERARE PENTRU O ZONĂ TRANSFRONTALIERĂ MAI SOCIALĂ ȘI MAI COEZIVĂ ÎNTRE ROMÂNIA ȘI UNGARIA

Obiectiv Specific (OS) 4.5
Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate
Tipurile de acțiuni includ, printre altele:
- Analiza tendințelor, nevoilor, standardelor și barierelor în calea cooperării pentru serviciile de îngrijire a sănătății din Aria Programului (inclusiv starea de sănătate a populației)
- Elaborarea de planuri de acțiune (transnaționale/transfrontaliere) și de strategii de dezvoltare în domeniul sănătății (inclusiv răspuns comun și mobilizarea protecției civile)
- Consolidarea comună a capacităților și schimbul de experiență pentru angajații din sectorul public și pentru societatea civilă în domeniul serviciilor de asistență medicală
- Rețele de schimb de bune practici, învățare peer-to-peer în domeniul serviciilor de îngrijire a sănătății
- Investiții în infrastructură, echipamente, software/hardware IT, suport pentru eGuvernare în domeniul sănătății
- Proiecte comune demonstrative/inovatoare în domeniul sănătății, inclusiv explorarea oportunităților de tratament transfrontalier și (dacă este posibil) contribuția la reducerea obstacolelor transfrontaliere (simplificarea procedurilor administrative) legate de serviciile orientate spre sănătate
Schimbare așteptată:
Creșterea rezilienței, a gradului de personalizare și a calității în sectorul sănătății datorită cooperării
Obiectiv Specific (OS) 4.6
Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială
Tipurile de acțiuni includ, printre altele:
- Identificarea posibilităților de a face oferta turistică durabilă sau de a crea noi produse turistice durabile de interes public (de exemplu, analiza tendințelor, cartografierea resurselor, evaluarea barierelor în calea cooperării)
- Identificarea și cartografierea patrimoniului natural și cultural și/sau dezvoltarea de strategii comune de promovare, conservare și digitalizare (în conformitate cu principiile europene de calitate pentru intervențiile finanțate de UE, cu posibil impact asupra patrimoniului cultural)
- Inițiative de marketing teritorial pe resurse și tradiții locale
- Consolidarea capacităților și schimbul de experiență între actorii transfrontalieri, inclusiv în sprijinul transformării ecologice și digitale, a nevoilor de reziliență și durabilitate
- Implicarea autorităților și comunităților locale pentru a construi legături interculturale și transculturale cu diferiți parteneri (dezvoltarea competențelor, conținuturi educaționale și inițiative culturale, evenimente comune etc.)
- Îmbunătățirea interpretării / adoptarea de metode inovatoare de marketing teritorial comun prin „Modele de povestire” („Istorie vie” și „Patrimoniu viu”)
- Dezvoltarea de oferte și produse turistice comune durabile, inclusiv investiții, încorporate în strategiile comune de turism pentru dezvoltare locală
- Acțiuni comune pentru soluții inovatoare și crearea de trasee tematice pentru protecția și valorificarea patrimoniului cultural / rural / natural / religios / ecoturism
- Inițiative comune legate de Noul Bauhaus european (adică utilizarea artei și culturii pentru incluziunea socială, îmbogățirea spațiilor cu moștenire culturală digitală, inițiative de inovare socială etc.)
Schimbare așteptată:
Dezvoltarea unei viziuni comune pentru promovarea comună a patrimoniului cultural și natural comun, inclusiv a inițiativelor culturale și a dezvoltării de obiective turistice și de nișe turistice.

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram