ANUNȚ - privind selecția partenerilor relevanți cu statut de observator în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Interreg VI-A România-Ungaria 2021-2027

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației demarează procesul de selecție a partenerilor relevanți cu statut de observator în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Interreg VI-A România-Ungaria 2021-2027, adoptat de Comisia Europenă la 16 decembrie 2022.

ATENTIE: Termenul pentru depunerea documentelor s-a prelungit până la 28 aprilie 2023!

Versiunea oficială a Programului este disponibilă la următorul link: https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2023/01/sfc2021-PRG-2021TC16RFCB042-1.1-1.pdf.

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Interreg VI-A România-Ungaria (2021-2027) va fi structura bilaterală de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului Interreg VI-A România-Ungaria (2021-2027) care, conform prevederilor regulamentelor comunitare și ale programului operațional supervizează programul și răspunde de eficiența și calitatea implementării acestuia, fiind format din reprezentanți de la nivel național, regional și local ai celor două state. Detalii despre rolul și activitatea Comitetului de Monitorizare se regăsesc în:

 • Regulamentul UE nr.1059 din 24 iunie 2021 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă;
 • Regulamentul UE nr.1060 din 24 iunie 2021 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.

Pentru asigurarea unei reprezentări echilibrate a partenerilor pentru domeniile relevante ale Programului Interreg VI-A România-Ungaria, în conformitate cu prevederile art. 29, alin.1, litera (c) din Regulamentul (UE) 2021/1059 al Parlamentului european și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (FEDR), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației selectează parteneri cu statut de observator:

 •  o organizație non-guvernamentală care are domeniul de activitate protecția mediului;
 •  o instituție publică de învățământ superior.

Selecția se va realiza pe baza unei Grile de evaluare alcătuită din:

 1. Criterii de eligibilitate și
 2. Criterii privind experiența organizației/ instituției.

Organizația/ Instituția care îndeplinește criteriile de eligibilitate și va obține punctajul cel mai mare va fi declarată selectată în calitate de observator în cadrul Comitetului de Monitorizare.

1. Pentru selecția organizațiilor non-guvernamentale:

 • să fie constituite și să funcționeze în România, conform Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările si completările ulterioare;
 • să aibă activitate relevantă în domeniul protecției mediului;
 • să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația.

2. Pentru selecția instituției publice de învățământ superior:

 • să fie instituție publică de învățământ superior acreditată în România;
 • să nu fi făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația.

Prin urmare, pentru asigurarea unui cadru partenerial de colaborare instituţională Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației invită, în vederea selectării unor parteneri reprezentativi, organizațiile non-guvernamentale/asociațiile/fundațiile interesate reprezentând societatea civilă din domeniul protecției mediului și instituțiile publice de învățământ superior să își exprime interesul pentru participarea la Comitetul de Monitorizare pentru Programul Interreg VI-A România-Ungaria, prin transmiterea la adresa de e-mail: rohu@mdlpa.ro, până la data de: 21 aprilie 2023 a următoarelor documente (recomandăm solicitarea unei confirmări de primire):

ATENTIE: Termenul pentru depunerea documentelor s-a prelungit până la 28 aprilie 2023!

1. Scrisoare de intenție. Aceasta va cuprinde prezentarea informațiilor relevante din prisma criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de experiență, precum și numele complet, funcția și datele de contact ale persoanelor desemnate ca observatori (titular și supleant) în cadrul CM;

2. Documentele legale de constituire ale organizației/ instituției. În cazul instituțiilor de învățământ superior indicarea acreditării:

 • actul constitutiv și statutul organizaţiei (în format scanat);
 • dovada înregistrării înființării/constituirii la instanța competentă (în format scanat);
 • codul de înregistrare fiscală (în format scanat);
 • cea mai recentă decizie privind numirea reprezentanților legali ai organizației și dovada înregistrării acesteia la instanța competentă (în format scanat);

3. Certificat de cazier fiscal și certificat de cazier judiciar al persoanei juridice (sau declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal, cu condiția prezentării certificatelor până în ziua anterioară primei reuniuni a CM).

 

GRILA DE EVALUARE pentru selectarea ONG-urilor cu activitate în domeniul protecției mediului

 1. Criterii de eligibilitate:
  Nr. Criteriu Admis Respins
  1. Organizația este constituită în baza Ordonanței de Guvern nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare
  2. Organizația are ca domeniu de activitate protecția mediului
  3. Organizația nu a făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația
 2. Criterii privind experiența – punctaj maxim 10 puncte:
  Criteriu Punctaj
  Organizația are activitate relevantă în domeniul protecției mediului.

  Nota: se vor avea în vedere inițiative în domeniul dezvoltării politicilor publice de mediu, proiecte inovative implementate, implicarea în parteneriate cu alți actori relevanți, derularea unor campanii de conștientizare/informare, vizibilitate, alte rezultate deosebite în domeniul protecției mediului, etc

 

GRILA DE EVALUARE pentru selectarea instituției publice de învățământ superior

 1. Criterii de eligibilitate:
  Nr. Criteriu Admis Respins
  1. Instituție publică de învățământ superior acreditată în România
  2. Organizația nu a făcut obiectul vreunei condamnări pentru o faptă care încalcă legislația
 2. Criterii privind experiența - punctaj maxim 10 puncte:
  Criteriu  Punctaj
  Cele mai relevante 5 proiecte derulate de către instituția de învățământ superior, în domeniile prioritare ale Programului Interreg VI-A România-Ungaria: biodiversitate, resurse regenerabile, situații de urgență, cultură, turism, sănătate, cooperare transfrontalieră.

 

Monitoring Systems

Newsletter

Subscribe to our Newsletter, in order to know the lattest news about the Programme.

DISCLAIMER: The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
Copyright © BRECO. All rights reserved.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram